Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci zboží dodávaného společností JR Mobil Trade Czech s.r.o. Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu.

 

Reklamaci na zakoupené zboží se uplatňuje u prodejce, u kterého byla věc zakoupena dle §2172, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Upozorňujeme, že pro řádné a včasné řešení reklamace je osoba reklamující zboží povinna předložit doklady prokazující zakoupení zboží u JR Mobil Trade Czech s.r.o. Tento dokument může být např. faktura s přesnou identifikací výrobku – datum zakoupení, sídlo provozovny, informace umožňující identifikaci výrobku (výrobní číslo) apod.

 

Kupující má právo na reklamaci v případě, že má zboží vadu při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později nebo i v případě později vzniklé vady, která vznikla porušením povinnosti prodávajícího nebo v případě vady, která se projeví v záruční době.Záruční doba je 24 měsíců, pokud výrobce zboží neposkytuje záruku delší. Pak platí tato delší záruka. Záruční doba pro použité zboží je 12 měsíců, pokud kupující neprokáže, že vada po této lhůtě byla již při převzetí. 

Není-li uvedeno jinak, pro nákup na IČ platí záruka 12měsíců.

 

 

V případě vady zboží a uplatněné reklamace, se rozlišuje, zdali-je tato vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Při podstatném porušení smlouvy (například dodání zboží jiné barevné varianty než bylo zákazníkem objednáno) má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny
 • na odstoupení od smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Kupující má povinnost sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li si kupující své právo včas – tedy neprodleně po zjištění vady, považuje se vada za nepodstatné porušení smlouvy a kupující pozbývá právo na odstoupení od smlouvy a dodání nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci. Zbylá dvě práva mu zůstávají. Právo kupujícího, který je spotřebitel, na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve 14 denní lhůtě od dodání zboží zůstává shora uvedeným nedotčeno.

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, s výjimkou případů uvedených v ust. §2110 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

 

Neoznámí-li kupující vadu výrobku (neprovede-li reklamaci výrobku) bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při dostatečné péči zjistit, a to nejpozději do 2 let, po odevzdání zboží, nemá právo z vadného plnění, tzn. pozbývá veškerá práva uvedená v předešlém odstavci.Práva z vady a záruky se uplatňují u prodávajícího, který provede vyřízení reklamace, a to v co nejkratším termínu. Pokud je kupující spotřebitel, vyřídí prodávající reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů. V ostatních případech je délka vyřízení reklamace závislá na dalších vlivech, které nemůže prodávající ovlivnit (např. délka opravy zboží v servisním středisku, čekání na náhradní díl od výrobce atd)

 

Pokud si zákazník nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od data, kdy byl řádně informován ohledně ukončené reklamace prostřednictvím sms nebo e-mailu, a nebo do 60 dnů od data podání reklamace, bude zákazníkovi účtováno skladné ve výši 30 Kč za každý započatý den. Pokud výše skladného převýší aktuální cenu reklamovaného zboží, bude zboží použito na úhradu skladného.

 

Zakoupené zboží na eshopu http://www.gsm-market.cz můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14 denní lhůty od data jeho převzetí. Platí i pro objednávky přes internet s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti (nákup na ič) Není-li uvedeno jinak, pro nákup na IČ platí záruka 12měsíců.

 

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Společnost JR Mobil Trade Czech s.r.o. neručí za případné odstranění dat z mobilního telefonu při záruční opravě a následné rutinní aktualizaci SW nebo FW v autorizovaném servisním středisku. Totéž se týká nadstandardního příslušenství (např. ochranná fólie LCD - nutnost výměny LCD autorizovaným servisním střediskem).

 

Placené opravy realizuje externí servis, společnost JR Mobil Trade Czech s.r.o. je pouze zprostředkovatel placené opravy. Při realizaci placené opravy bude zákazníkovi vystaven řádný daňový doklad externího servisu. Na placenou opravu poskytuje servis záruku 6 měsíců na díl a 3 měsíce na práci. U přístrojů s mechanickým poškozením neručíme za následně vzniklé, či dodatečné projevené vady včetně ztráty dat (porušení soudržnosti vnitřních komponentu či součástek přístroje) odhalené během servisního zásahu v servisním středisku, stejně tak i u přístrojů, které jsou zasažené kapalinou s následky oxidace. Neručíme také za ztrátu dat v přístroji, doporučujeme proto provést zálohu dat.

 

Záruka se nevztahuje na:

 • Neodborné nebo nesprávné použitím (v rozporu s návodem k obsluze).
 • Hrubé zacházení.
 • Nevhodné skladování.
 • Provozováním v agresivním prostředí.
 • Použitím jiného, než výrobcem schváleného příslušenství.
 • Připojením na elektrický rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočet).
 • Vniknutím cizích látek do přístroje.
 • Poškození přírodními živly.
 • Vadnou funkcí sítě mobilních telefonů.
 • Mechanické poškození způsobené uživatelem (tlakem, pádem, zkrutem).
 • Nefunkčnost výrobku nesprávným postupem při jeho instalaci.
 • Opotřebení zboží vzniklé obvyklým či nadměrným užíváním.
 • Neoprávněné změny údajů v záručním listu - daňovém dokladu.
 • Nedodržení správného způsobu používání.
 • Neodborný zásah.
 • Neodbornou opravu.
 • Přímo úměrnou ztrátu kapacity baterie po delším užívání, než 1/2 roku

Reklamované zboží a průvodní dopis musí obsahovat:

 

 • požadovaný způsob vyřízení
 • název reklamovaného zboží
 • popis závady
 • reklamovaný výrobek
 • záruční list
 • adresu pro zpětné zaslání zboží a telefonický kontakt
 • Zasílejte prosím pouze zboží, kterého se vada týká.

V případě, že některá podmínka nebude splněna, bude reklamace odložena do doby, než dojde k nápravě ze strany kupujícího.

 

V případě nesouhlasu s rozhodnutím reklamace může kupující podat návrh na jeho znovu přezkoumání pro případné mimosoudní vyrovnání, prodejce však není povinen kupujícímu vyhovět, řeší každou kauzu individuálně. Kupující se může obrátit se stížností na kontrolní orgán České obchodní inspekce.

Prodávající JR Mobil Trade Czech s.r.o. v souladu s ustanovením §14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. tímto informuje kupujícího (spotřebitele) o možnosti mimosoudně řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) – tzv. spotřebitelské spory. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro výrobky prodávajícího je Česká obchodní inspekce. Na jejích webových stránkách jsou uveřejněna pravidla pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) a formulář na zahájení řízení.

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

 

 

Toto znění Reklamačního řádu je platné od 24.3.2019